ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ และนักศึกษา ผู้รับบริการงาน e-Learning ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสำรวจความต้องการรับบริการด้าน e-Learning เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ... ขอบคุณค่ะ