ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ และนักศึกษา ผู้รับบริการงาน e-Learning ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสำรวจความต้องการรับบริการด้าน e-Learning เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ... ขอบคุณค่ะ

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถสอบถามข้อมูลการเข้าระบบได้ที่ http://www.facebook.com/digital.cmru โดยแจ้งข้อมูลใน Inbox ของเพจ Digital ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หรือ อีเมลที่ใช้ในการสมัคร 

Course categories