นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถสอบถามข้อมูลการเข้าระบบได้ที่ http://www.facebook.com/digital.cmru 
โดยแจ้งข้อมูลใน Inbox ของเพจ Digital ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หรือ อีเมลที่ใช้ในการสมัคร 

>> คู่มือการใช้งาน Moodle (สำหรับอาจารย์)
>> คู่มือการใช้งาน Moodle (สำหรับนักศึกษา)
>> VDO แนะนำวิธีการใช้งาน Moodle (สำหรับอาจารย์และนักศึกษา)

    Course categories