ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการเรียนรู้  การออกแบบสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และประเมินสื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นจากเครือข่ายการเรียนรู้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม

ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องค์กร สถาบัน ด้านการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปัจจัย ตัวชี้วัดของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องค์กร สถาบัน ด้านการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปัจจัย ตัวชี้วัดของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

มีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะและเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน  แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  โดยมีการวางแผนความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  ออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู  มีหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด