ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคนิค และประเภทของนวัตกรรม การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการออกแบบ ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ปฏิบัติการออกแบบประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์