ความหมาย หลักการ ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลักการและรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน