Help with Search courses

ศึกษาและฝึกฝนการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับสูงขึ้น โดยเน้นทักษะการฟัง การพูดและการเขียน

เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น การใช้ภาษา สังคมเมือง สังคมชนบท การอุตสาหกรรม การศึกษา การเดินทาง การท่องเที่ยว การกำเหนิดและการสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆในประเทศญี่ปุ่น

เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น การใช้ภาษา สังคมเมืองและสังคมชนบท การอุตสาหกรรม การศึกษา การเดินทาง การท่องเที่ยว การกำเนิดและการสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆในประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นและพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ คุณักษณะที่เหมาะสมกับการสอนประมวลความรู้วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จำลองหรือรูปแบบต่างๆ

การค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น หรือญี่ปุ่นศึกษา โดยมีการนำเสนอในรูปแบบของการสัมมนา