คำอธิบายรายวิชา:

ที่มาและความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย หลักนาฏศิลป์เบื้องต้น วัตถุประสงค์และพิธีกรรมในการไหว้ครู พิธีครอบ พิธีรับมอบโขนละคร การจัดพิธีไหว้ครู ตลอดจนประวัติบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน