ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ หลักการพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยรวมถึงการปฎิบัติท่ารำพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย

ผู้เรียนสามารถมีความรู้พื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ ในการแสดงขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้

ทั้งการแสดงตะวันตกและไทย

คำอธิบายรายวิชา:

ที่มาและความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย หลักนาฏศิลป์เบื้องต้น วัตถุประสงค์และพิธีกรรมในการไหว้ครู พิธีครอบ พิธีรับมอบโขนละคร การจัดพิธีไหว้ครู ตลอดจนประวัติบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน