ICT 3405 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)
หลักการทางเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ การพัฒนาแอพพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งสัญญาณ การทดสอบโปรแกรม การประยุกต์ใช้งานกับ ระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสาร