ทฤษฎี หลักการ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาขอบเขตปัญหา ข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและกระบวนการ การเขียนขั้นตอนวิธีด้วยผังงานและรหัสเทียม เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีแบบลำดับ แบบตัดสินใจ แบบวนซ้ำ แบบอาร์เรย์และแบบฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธีกับการเขียนโปรแกรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างแบบจำลองฐานข้อมูล กระบวนการปรับบรรทัดฐานในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน