รายวิชานี้เป็นการจำลองห้องเรียนเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร : การใช้งานระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษา (จำนวน 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา