แนวความคิด ทฤษฎีทางด้านภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการท่องเที่ยว เวลากับการท่องเที่ยว ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว พืชพรรณธรรมชาติกับการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งกับการท่องเที่ยว ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

        สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  สมบัติทางด้านกายภาพของโลกและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค