สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  สมบัติทางด้านกายภาพของโลกและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค