เพื่อเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ สามารถศึกษาปัญหาและเก็บข้อมูลความต้องการ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ โดยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ เช่น การออกแบบจำลองกระบวนการและแบบจำลองข้อมูล สามารถออกแบบหน้าจอการแสดงผล ข้อมูลเข้า ข้อมูลออกของระบบ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต