แนวทางการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมประกอบด้วย รูปแบบและการจัดตั้งธุรกิจ
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและการวางแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
ตลอดจนการศึกษาลักษณะ ความสำคัญ ความพร้อม คุณธรรมจริยธรรมและการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ

วิชาเศรษฐกิจไทย 

ศึกษาถึงความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย ลักษณะของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการเงินการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่

วิชาเศรษฐกิจไทย 

ศึกษาถึงความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย ลักษณะของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการเงินการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่