ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ความยืดหยุ่น การผลิตและต้นทุนการผลิต ลักษณะตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันสมบุูรณ์และไม่สมบูรณ์ การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

วิชาเศรษฐกิจไทย 

ศึกษาถึงความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย ลักษณะของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการเงินการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่

วิชาเศรษฐกิจไทย 

ศึกษาถึงความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย ลักษณะของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการเงินการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่