ความหมาย ความสำคัญ  ประเภทของแบบเรียน วิวัฒนาการของแบบเรียนสมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน วิเคราะห์องค์ประกอบและลักษณะของแบบเรียนภาษาไทย  ฝึกเขียนหนังสือเรียนภาษาไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน

ความสามารถทางภาษาของมนุษย์ การรับรู้และการเข้าใจภาษาของมนุษย์ ภาษากับความคิด ลักษณะของความคิดและทักษะการคิดประเภทต่าง ๆ กลวิธีการเลือกรับสารอย่างรู้เท่าทันและการถ่ายทอดสารอย่างมีวิจารณญาณ