ความสาคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การอ้างอิงสาหรับการเขียนรายงาน/ภาคนิพนธ์ และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

ความสาคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การอ้างอิงสาหรับการเขียนรายงาน/ภาคนิพนธ์ และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ