การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกอบด้วยการฝึกงานและการจัดทำภาคนิพนธ์