แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองไทย