ระบบ Moodle CMRU ระบบเดิมทุกระบบ คลิกที่นี่

ระบบ CMRU LMS ที่มีให้บริการ (ต้องการเข้าระบบไหนคลิกได้ที่ชื่อระบบค่ะ)

1) Moodle Version 3.2 ให้บริการ ปี พ.ศ.2560- ปัจจุบัน

2) Moodle Version 2.5 ให้บริการ ปี พ.ศ.2556-2559

3) Moodle Version 1.9 ให้บริการ ปี พ.ศ.2554-2555

4) Moodle Version 1.5 ให้บริการ ปี พ.ศ.2551-2553

                                                           1) คณะครุศาสตร์


                                                           2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


                                                           3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                                                           4) คณะวิทยาการจัดการ


                                                           5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรแก้ไขครั้งสุดท้าย: Friday, 16 June 2017, 11:37AM